نصب و راه اندازی

آموزش نصب مجموعه قفل درب نسخه YALIS BF

آموزش نصب دستگیره درب نسخه YALIS BJT

YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) آموزش نصب حداقل دستگیره درب (برای درهای مینیمالیست)

آموزش نصب مجموعه قفل درب شیشه ای YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) (برای درب های شیشه ای)

آموزش نصب مجموعه قفل دستگیره درب YALIS NO.259 (RAINBOW)

آموزش نصب مجموعه قفل درب چوبی YALIS NO.262 (ENDLESS) (برای درهای چوبی)

آموزش نصب مجموعه قفل درب شیشه ای YALIS NO.292 (GUARD)

آموزش نصب قفل دستگیره درب ورقه ورقه ورقه ای شیشه YALIS